TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:nhanh_linh_lan_hac_am [2019/10/23 08:41]
Phuc Hong [Nhành Linh Lan Hắc Ám]
manga:nhanh_linh_lan_hac_am [2019/10/23 08:52]
Phuc Hong [Giới thiệu]
Line 32: Line 32:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Nhành Linh Lan Hắc Ám** (//Tiếng Nhật//: //​**暗黒女子**//,​ //Romaji:// //**Ankoku Joshi**//, //Dịch thô//: //**Nữ sinh hắc ám**//​) ​Giớthiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồgốc bộ truyện+**Nhành Linh Lan Hắc Ám** (//Tiếng Nhật//: //​**暗黒女子**//,​ //Romaji:// //**Ankoku Joshi**//, //Dịch thô//: //**Nữ sinh hắc ám**//​) ​là bộ shoujo manga thể loạbí ẩminh họa bởi tác giả Anisaki Yuna, chuyểthể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Akiyoshi Rikako.
  
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====