TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:nhat_quy_nhi_ma_thu_ba_takagi [2019/08/21 21:56]
Phuc Hong [Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi]
manga:nhat_quy_nhi_ma_thu_ba_takagi [2019/09/28 01:07]
Phuc Hong [Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi]
Line 12: Line 12:
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
 ^  Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi ​ ^| ^  Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi ​ ^|
-|  {{:manga:wiki-sample.jpg |}}  ||+|  {{:manga:takagi_tap_1.jpg?​direct ​|}}  ||
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
 |Thể Loại| Shounen, đời thường, học đường, hài hước, lãng mạn | |Thể Loại| Shounen, đời thường, học đường, hài hước, lãng mạn |