TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:nhung_chang_trai_o_loc_phong_quan [2019/06/22 15:00]
Moon Chan [Thông Tin Khác]
manga:nhung_chang_trai_o_loc_phong_quan [2019/08/14 14:02] (current)
Line 100: Line 100:
 Kanbi Danshi Sabou (Tiếng Nhật: 甘美男子茶房) Kanbi Danshi Sabou (Tiếng Nhật: 甘美男子茶房)
  
-===== Giới Thiệu Từng Tập ===== 
  
-==== Tập 1 ==== 
-**Ngày phát hành: 15/​12/​2017** | Giá bìa: 18.000 VNĐ 
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====