TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:ninja_rantarou [2020/08/02 16:47]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:ninja_rantarou [2020/08/02 17:50] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 35: Line 35:
 **Ninja Rantaro** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) ​ **Ninja Rantaro** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) ​
  
 +**Tại Việt Nam**:
   * 1996: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Kim Đồng với tên **Ninja Loạn Thị** , dưới hình thức cuốn mỏng, trọn bộ 40 tập.   * 1996: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Kim Đồng với tên **Ninja Loạn Thị** , dưới hình thức cuốn mỏng, trọn bộ 40 tập.
-  * 19??: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Kim Đồng với tên **Ninja Loạn Thị** , dưới hình thức bìa đơn, đọc L2R. +  * 19??: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Kim Đồng với tên **Ninja Loạn Thị** , dưới hình thức bìa đơn, đọc L2R
 +  * 201?: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Ninja Rantaro**, dưới hình thức bìa gập, khổ to, trọn bộ 55 tập.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện