TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
manga:pokemon_cuoc_phieu_luu_cua_pippi [2019/10/08 23:28]
Phuc Hong [Pokemon - Cuộc Phiêu Lưu Của Pippi]
manga:pokemon_cuoc_phieu_luu_cua_pippi [2019/10/12 11:17]
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 69: Line 69:
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 +^  Bìa Truyện bản NXB Kim Đồng (Việt Nam) (2019) ​ ^|
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:manga:wiki-sample.jpg |}} Tập 1 +  * {{:manga:manga_vị_thần_lang_thang1.jpg?direct|}} Tập 1 
-  * {{:manga:wiki-sample.jpg |}} Tập 2 +</​carousel>​ 
-  * {{:manga:wiki-sample.jpg |}} + 
-  * {{:manga:wiki-sample.jpg |}} +^  Bìa Truyện bởi NXB Shogakukan (Nhật Bản) ​ ^| 
-  * {{:manga:wiki-sample.jpg |}} +<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ 
-  * {{:manga:wiki-sample.jpg |}} +  * {{:manga:pokemon_pippi_vol_1_jp.jpg?direct|}} Tập 1 
-  * {{:manga:wiki-sample.jpg |}}+  * {{:​manga:​pokemon_pippi_vol_2_jp.jpg?​direct|}} Tập 2 
 +  * {{:manga:pokemon_pippi_vol_3_jp.jpg?direct|}} Tập 3 
 +  * {{:manga:pokemon_pippi_vol_4_jp.jpg?direct|}} Tập 4 
 +  * {{:manga:pokemon_pippi_vol_5_jp.jpg?direct|}} Tập 5 
 +  * {{:manga:pokemon_pippi_vol_6_jp.jpg?direct|}} Tập 6 
 +  * {{:manga:pokemon_pippi_vol_7_jp.jpg?direct|}} Tập 7 
 +  * {{:​manga:​pokemon_pippi_vol_8_jp.jpg?​direct|}} Tập 8 
 +  * {{:​manga:​pokemon_pippi_vol_9_jp.jpg?​direct|}} Tập 9 
 +  * {{:​manga:​pokemon_pippi_vol_10_jp.jpg?​direct|}} Tập 10 
 +  * {{:​manga:​pokemon_pippi_vol_11_jp.jpg?​direct|}} Tập 11 
 +  * {{:​manga:​pokemon_pippi_vol_12_jp.jpg?​direct|}} Tập 12 
 +  * {{:​manga:​pokemon_pippi_vol_13_jp.jpg?​direct|}} Tập 13 
 +  * {{:​manga:​pokemon_pippi_vol_14_jp.jpg?​direct|}} Tập 14
 </​carousel>​ </​carousel>​