TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:pokemon_horizon [2020/09/01 17:41]
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
manga:pokemon_horizon [2020/09/17 12:13] (current)
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
Line 38: Line 38:
   * 2020: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Pokémon Horizon**.   * 2020: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Pokémon Horizon**.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-{{ :​manga:​intro-pokemon-horizon.jpg |}}+{{ :​manga:​intro-pokemon-horizon_f.jpg |}}
  
 Sau khi gặp gỡ chú Pokémon Iwanko mang trên cổ viên đá màu đỏ, Akira và Iwanko quyết định trở thành chiến hữu của nhau để cùng dấn thân vào con đường trở thành nhà huấn luyện Pokémon! Sau khi gặp gỡ chú Pokémon Iwanko mang trên cổ viên đá màu đỏ, Akira và Iwanko quyết định trở thành chiến hữu của nhau để cùng dấn thân vào con đường trở thành nhà huấn luyện Pokémon!