TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:pokemon_special_xy [2020/09/30 22:45]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:pokemon_special_xy [2020/09/30 22:45] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 36: Line 36:
  
 **Tại Việt Nam**: **Tại Việt Nam**:
-  * 2029: Tác phẩm được NXB Kim Đồng **công bố bản quyền**.+  * 2020: Tác phẩm được NXB Kim Đồng **công bố bản quyền**.
   * 10/2020: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Pokémon Đặc Biệt XY**.   * 10/2020: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Pokémon Đặc Biệt XY**.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====