TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:quyen_thuat_vo_song [2020/08/02 17:36]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:quyen_thuat_vo_song [2020/08/02 17:44] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 40: Line 40:
   * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Văn Hóa Thông Tin với tên **Tân Thiết Quyền Tiểu Tử** , dưới hình thức cuốn mỏng, trọn bộ 23 tập.   * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Văn Hóa Thông Tin với tên **Tân Thiết Quyền Tiểu Tử** , dưới hình thức cuốn mỏng, trọn bộ 23 tập.
   * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Đà Nẵng với tên **Cậu Bé Vô Song**, trọn bộ 59 tập.   * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Đà Nẵng với tên **Cậu Bé Vô Song**, trọn bộ 59 tập.
 +  * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Đồng Nai với tên **Thời Niên Thiếu Hoàng Phi Hồng**.
   * 2015: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Quyền Thuật Vô Song**, dưới hình thức bìa gập.   * 2015: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Quyền Thuật Vô Song**, dưới hình thức bìa gập.