TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:ranma_1_2 [2020/08/26 12:41]
Phuc Hong [Giới thiệu]
manga:ranma_1_2 [2020/09/06 13:30] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 34: Line 34:
 **Ranma 1/2** (//Tiếng Nhật//: //​**らんま1/​2**//,​ //Romaji:// //**Ranma Nibun no Ichi**//​) ​ **Ranma 1/2** (//Tiếng Nhật//: //​**らんま1/​2**//,​ //Romaji:// //**Ranma Nibun no Ichi**//​) ​
  
 +**Tại Việt Nam**:
   * 1995: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Đồng Tháp với tên **Cô Bé Giỏi Võ**, dưới hình thức cuốn mỏng, khoảng 70+ trang / tập.   * 1995: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Đồng Tháp với tên **Cô Bé Giỏi Võ**, dưới hình thức cuốn mỏng, khoảng 70+ trang / tập.
   * 2001: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Trẻ với tên **Một Nửa Ranma**, trọn bộ 41 tập. ​   * 2001: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Trẻ với tên **Một Nửa Ranma**, trọn bộ 41 tập. ​