TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:ranma_1_2 [2020/08/02 16:31]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:ranma_1_2 [2020/08/02 16:32] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 37: Line 37:
   * 1995: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Đồng Tháp với tên **Cô Bé Giỏi Võ**, dưới hình thức cuốn mỏng, khoảng 70+ trang / tập.   * 1995: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Đồng Tháp với tên **Cô Bé Giỏi Võ**, dưới hình thức cuốn mỏng, khoảng 70+ trang / tập.
   * 2001: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Trẻ với tên **Một Nửa Ranma**, trọn bộ 41 tập. ​   * 2001: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Trẻ với tên **Một Nửa Ranma**, trọn bộ 41 tập. ​
-  * 2007: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Trẻ phát hành với tên **Ranma 1/2**.+  * 2007: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Trẻ phát hành với tên **Ranma 1/2**, trọn bộ 38 tập.
   * 2020: Lần ra mắt thứ hai, do NXB Trẻ phát hành với tên **Ranma 1/2**, dưới hình thức bìa ???, khổ Wideban.   * 2020: Lần ra mắt thứ hai, do NXB Trẻ phát hành với tên **Ranma 1/2**, dưới hình thức bìa ???, khổ Wideban.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====