TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

manga:saiki_kusuo [2020/09/06 14:42]
Moon Chan created
manga:saiki_kusuo [2020/09/06 14:42] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 33: Line 33:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Saiki Kusuo no Ψ Nan** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//) +**Saiki Kusuo no Ψ Nan** (//Tiếng Nhật//: //**斉木楠雄のΨ難**//, //Romaji:// //**Saiki Kusuo no Ψ Nan**//)  
 + 
 +**Tại Việt Nam**: 
 +  * 2019: Tác phẩm được NXB Kim Đồng **công bố bản quyền** ngày 6 tháng 2.