TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:sailor_moon_short_stories [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
manga:sailor_moon_short_stories [2019/10/08 23:06]
Phuc Hong [Sailor Moon Short Stories]
Line 12: Line 12:
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
 ^  Sailor Moon Short Stories ​ ^| ^  Sailor Moon Short Stories ​ ^|
-|  {{:manga:wiki-sample.jpg |}}  ||+|  {{:manga:sailor_moon_short_tap_1.jpg?direct|}}  ||
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
 |Thể Loại| Shoujo, hành động, hài hước,\\ chính kịch, lãng mạn, học đường,​\\ siêu nhiên, kỳ ảo | |Thể Loại| Shoujo, hành động, hài hước,\\ chính kịch, lãng mạn, học đường,​\\ siêu nhiên, kỳ ảo |
Line 77: Line 77:
 ^  Bìa Truyện Bản NXB Kim Đồng (Việt Nam)  ^| ^  Bìa Truyện Bản NXB Kim Đồng (Việt Nam)  ^|
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:manga:wiki-sample.jpg?​direct|}}+  * {{:manga:sailor_moon_short_tap_1.jpg?​direct|}} ​Tập 1 
 +  * {{:​manga:​sailor_moon_short_tap_2.jpg?​direct|}} Tập 2
  
 </​carousel>​ </​carousel>​