TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:sailor_moon_short_stories [2019/10/08 23:05]
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
manga:sailor_moon_short_stories [2019/10/08 23:06] (current)
Phuc Hong [Sailor Moon Short Stories]
Line 12: Line 12:
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
 ^  Sailor Moon Short Stories ​ ^| ^  Sailor Moon Short Stories ​ ^|
-|  {{:manga:wiki-sample.jpg |}}  ||+|  {{:manga:sailor_moon_short_tap_1.jpg?direct|}}  ||
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
 |Thể Loại| Shoujo, hành động, hài hước,\\ chính kịch, lãng mạn, học đường,​\\ siêu nhiên, kỳ ảo | |Thể Loại| Shoujo, hành động, hài hước,\\ chính kịch, lãng mạn, học đường,​\\ siêu nhiên, kỳ ảo |