TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:samurai_deeper_kyo [2020/08/02 16:37]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:samurai_deeper_kyo [2020/08/02 17:01] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 35: Line 35:
 **Samurai Deeper Kyo** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) **Samurai Deeper Kyo** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​)
  
 +  * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Thanh Hóa với tên **Kyo** , dưới hình thức bìa đơn, đọc L2R, trọn bộ 38 tập.
   * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Trẻ với tên **Kyo** , dưới hình thức bìa đơn, đọc L2R.   * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Trẻ với tên **Kyo** , dưới hình thức bìa đơn, đọc L2R.