TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:servamp [2020/09/17 11:56]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:servamp [2020/09/17 12:21] (current)
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
Line 39: Line 39:
   * 09/2020: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Servamp - Hầu Cận Ma Cà Rồng**.   * 09/2020: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Servamp - Hầu Cận Ma Cà Rồng**.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-{{ :​manga:​tbq-wiki-servamp.jpg |}}+{{ :​manga:​tbq-wiki-servamp_f.jpg |}}
  
 Gã ma cà rồng siêu NEET suốt ngày chui rúc trong nhà đã xuất hiện!? Gã ma cà rồng siêu NEET suốt ngày chui rúc trong nhà đã xuất hiện!?