TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

manga:seven_days [2020/08/01 02:21]
Moon Chan created
manga:seven_days [2020/08/01 02:22] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 33: Line 33:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Seven Days** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) ​Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện+**Seven Days** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​)
  
 +  * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Hồng Đức với tên **Seven Days - 7 Ngày**.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện