TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

manga:shaman_king [2020/08/02 17:38]
Moon Chan created
manga:shaman_king [2020/08/02 17:39] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 33: Line 33:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Shaman King** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) ​Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện+**Shaman King** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) ​
  
 +**Tại Việt Nam**:
 +  * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Kim Đồng với tên **Vua Pháp Thuật**.
 +  * ????: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Shaman King**.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện