TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:sieu_quay_teppei [2020/08/02 15:49]
Moon Chan [Siêu Quậy Teppei]
manga:sieu_quay_teppei [2020/08/02 16:35] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 34: Line 34:
  
   * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Đồng Tháp với tên **Siêu Quậy Teppei**, dưới hình thức cuốn mỏng.   * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Đồng Tháp với tên **Siêu Quậy Teppei**, dưới hình thức cuốn mỏng.
 +  * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Trẻ với tên **Teppei**, dưới hình thức cuốn mỏng.
   * 2018: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Trẻ phát hành với tên **Siêu Quậy Teppei**, dưới hình thức bìa gập, được in nối bản liên tục. ​   * 2018: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Trẻ phát hành với tên **Siêu Quậy Teppei**, dưới hình thức bìa gập, được in nối bản liên tục. ​
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====