TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:slam_dunk [2020/08/02 16:34]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:slam_dunk [2020/08/02 17:29] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 35: Line 35:
 **Slam Dunk** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) **Slam Dunk** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​)
  
-  * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Trẻ với tên **Slam Dunk** , dưới hình thức bìa đơn.+  * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Trẻ với tên **Slam Dunk** , dưới hình thức bìa đơn, trọn bộ 37 tập.
  
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====