TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
manga:son_tra_do [2022/04/09 09:33]
Moon Chan created
manga:son_tra_do [2022/04/09 09:34] (current)
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
Line 30: Line 30:
    
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyện>** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện +**Trà Đỏ** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tắt ndung ((Chú thích #2)) của bộ truyện+Ngày xửa ngày xưa, có mộchàng trai vốluôn sống lủthi một mình. Anh đưmt nhóc quỷ về nuôi nấng nhưng sau đó đã trả nó về với rừng, dù rằng sau này lòng anh luôn đau đáu trăn trở về bóng hình đó. 
 + 
 +Vài năm sau, bé quỷ một lần nữa xuất hiện trước mắt chàng trai ấy … Dù không hiểu được tiếng nói của nhau, tình cảm của họ vẫn chạm đến nơi sâu thẳm bên trong tâm hồn nhau.