TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:spyxfamily [2020/10/26 15:57]
Phuc Hong [Nhân Vật Chính]
manga:spyxfamily [2020/11/03 14:27] (current)
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
Line 38: Line 38:
   * 10/2020: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **SPY×FAMILY**,​ tặng kèm bookmark đứng của nhân vật Loid Forger trong lần phát hành đầu. ​   * 10/2020: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **SPY×FAMILY**,​ tặng kèm bookmark đứng của nhân vật Loid Forger trong lần phát hành đầu. ​
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 +{{ :​manga:​cover_spyxfamily.jpg |}}
 +
 Nhằm ngăn chặn âm mưu gây chiến, giữ vững nền hòa bình Đông - Tây, điệp viên hàng đầu của Westalis, Twilight phải xây dựng một gia đình và cho con theo học tại học viện danh giá nhất Ostania hòng tiếp cận yếu nhân cầm đầu phe chủ chiến của đất nước này: Desmon Donavan! ​ Nhằm ngăn chặn âm mưu gây chiến, giữ vững nền hòa bình Đông - Tây, điệp viên hàng đầu của Westalis, Twilight phải xây dựng một gia đình và cho con theo học tại học viện danh giá nhất Ostania hòng tiếp cận yếu nhân cầm đầu phe chủ chiến của đất nước này: Desmon Donavan! ​