TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:tableau_gate [2019/10/21 11:35]
Phuc Hong [Tableau・Gate]
manga:tableau_gate [2019/10/21 11:38]
Phuc Hong [Tableau・Gate]
Line 22: Line 22:
 |Tạp Chí|Princess Gold (Akita Shoten) (2007 - 2011)\\ Gekkan Princess (Akita Shoten) (2011 - Hiện tại) | |Tạp Chí|Princess Gold (Akita Shoten) (2007 - 2011)\\ Gekkan Princess (Akita Shoten) (2011 - Hiện tại) |
 |NXB Nhật Bản|Akita Shoten| |NXB Nhật Bản|Akita Shoten|
-|NXB Việt Nam|<​Tên ​NXB Việt Nam (2019)>+|Đơn vị xuất bản tại Việt Nam|Amak Books và NXB Hà Nội| 
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+|Dịch giả|Nguyễn Lan Hương
 +|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|tập (Đang phát hành) (2019)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->