TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
manga:tableau_gate [2019/10/21 11:35]
Phuc Hong [Tableau・Gate]
manga:tableau_gate [2020/08/01 22:37]
Phuc Hong [Tableau・Gate]
Line 1: Line 1:
-====== TableauGate ======+====== Tableau Gate ======
  
 <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 11: Line 11:
  
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
-^  TableauGate  ^|+^  Tableau Gate  ^|
 |  {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}  || |  {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}  ||
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
Line 22: Line 22:
 |Tạp Chí|Princess Gold (Akita Shoten) (2007 - 2011)\\ Gekkan Princess (Akita Shoten) (2011 - Hiện tại) | |Tạp Chí|Princess Gold (Akita Shoten) (2007 - 2011)\\ Gekkan Princess (Akita Shoten) (2011 - Hiện tại) |
 |NXB Nhật Bản|Akita Shoten| |NXB Nhật Bản|Akita Shoten|
-|NXB Việt Nam|<​Tên ​NXB Việt Nam (2019)>+|Đơn vị xuất bản tại Việt Nam|Amak Books và NXB Hà Nội| 
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+|Dịch giả|Nguyễn Lan Hương
 +|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|tập (Đang phát hành) (2019)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->