TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:tham_tu_kindaichi [2020/08/02 17:34]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:tham_tu_kindaichi [2020/08/02 17:57] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 36: Line 36:
  
 **Tại Việt Nam**: **Tại Việt Nam**:
-  * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Trẻ với tên **Thám Tử Kindaichi**,​ trọn bộ 51 tập.+  * 2001: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Trẻ với tên **Thám Tử Kindaichi**,​ trọn bộ 51 tập.
   * 2015: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Trẻ phát hành với tên **Thám Tử Kindaichi**.   * 2015: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Trẻ phát hành với tên **Thám Tử Kindaichi**.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====