TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
manga:tham_tu_lung_danh_conan [2019/05/18 11:21]
Vuong Quoc created
manga:tham_tu_lung_danh_conan [2019/09/21 13:30]
Moon Chan [Thông Tin Khác]
Line 59: Line 59:
 >// ​  Nội dung review #2   // >// ​  Nội dung review #2   //
  
 +
 +===== Danh Sách Hồi Truyện =====
 +**● Hồi 1: CONAN** (Từ chương 001 - chương 175)
 +
 +Kéo dài 175 chương với 50 vụ án và được đăng tải trên tạp chí từ ngày 05/01/1994 đến ngày 20/08/1997.
 +>** [[https://​wp.me/​p9VvI1-1xw | Những Nét Chính Trong Hồi 1: CONAN ]] **
 +
 +**● Hồi 2: HAIBARA** (Từ chương 176 - chương 237)
 +
 +Kéo dài 62 chương với 17 vụ án và được đăng tải trên tạp chí từ ngày 10/09/1997 đến ngày 23/12/1998.
 +>** [[https://​wp.me/​p9VvI1-1y4 | Những Nét Chính Trong Hồi 2: HAIBARA ]] **
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
 +
 ==== Anime ==== ==== Anime ====
 Thông tin Anime Thông tin Anime