TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:thanh_guom_diet_quy [2020/09/06 14:40]
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
manga:thanh_guom_diet_quy [2020/09/06 14:41] (current)
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
Line 36: Line 36:
  
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-**TẬP 1:** +---**TẬP 1:** 
 Vào thời Taisho, có một cậu bé bán than với tấm lòng nhân hậu tên Tanjiro. Những ngày yên bình đã chẳng còn khi Quỷ đến tàn sát cả gia đình cậu, chỉ duy nhất người em gái Nezuko còn sống sót nhưng lại bị biến thành Quỷ. Mang trong mình quyết tâm chữa cho em gái, Tanjiro đã cùng Nezuko bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm tung tích con quỷ đã ra tay với gia đình cậu!! Cuộc phiêu lưu trên con đường kiếm sĩ đã bắt đầu!! Vào thời Taisho, có một cậu bé bán than với tấm lòng nhân hậu tên Tanjiro. Những ngày yên bình đã chẳng còn khi Quỷ đến tàn sát cả gia đình cậu, chỉ duy nhất người em gái Nezuko còn sống sót nhưng lại bị biến thành Quỷ. Mang trong mình quyết tâm chữa cho em gái, Tanjiro đã cùng Nezuko bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm tung tích con quỷ đã ra tay với gia đình cậu!! Cuộc phiêu lưu trên con đường kiếm sĩ đã bắt đầu!!