TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
manga:that_hinh_dai_toi [2019/09/08 23:16]
Phuc Hong [Giới thiệu]
manga:that_hinh_dai_toi [2020/08/01 01:06]
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 32: Line 32:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Thất Hình Đại Tội** (//Tiếng Nhật//: //​**七つの大罪**//,​ //Romaji:// //**Nanatsu no Taizai**//, //Tựa lót tiếng Anh:// //**the seven deadly sins**//​) ​Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện+**Thất Hình Đại Tội** (//Tiếng Nhật//: //​**七つの大罪**//,​ //Romaji:// //**Nanatsu no Taizai**//, //Tựa lót tiếng Anh:// //**the seven deadly sins**//​) ​
  
 +  * 2017: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Trẻ phát hành với tên **Thất Hình Đại Tội**.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện
Line 68: Line 69:
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 +^  Bìa Truyện Bản NXB Trẻ (Việt Nam)  ^|
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}} Tập 1 +  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg?direct|}} Tập 1 
-  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}} Tập 2 +
-  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}} +
-  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}} +
-  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}} +
-  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}} +
-  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}+
 </​carousel>​ </​carousel>​
  
 +^  Bìa Truyện Bản Tankoubon bởi NXB Kodansha (Nhật Bản) ​ ^|
 +<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_1_jp.jpg?​direct|}} Tập 1
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_2_jp.jpg?​direct|}} Tập 2
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_3_jp.jpg?​direct|}} Tập 3
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_4_jp.jpg?​direct|}} Tập 4
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_5_jp.jpg?​direct|}} Tập 5
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_6_jp.jpg?​direct|}} Tập 6
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_7_jp.jpg?​direct|}} Tập 7
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_8_jp.jpg?​direct|}} Tập 8
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_9_jp.jpg?​direct|}} Tập 9
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_10_jp.jpg?​direct|}} Tập 10
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_11_jp.jpg?​direct|}} Tập 11
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_12_jp.jpg?​direct|}} Tập 12
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_13_jp.jpg?​direct|}} Tập 13
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_14_jp.jpg?​direct|}} Tập 14
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_15_jp.jpg?​direct|}} Tập 15
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_16_jp.jpg?​direct|}} Tập 16
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_17_jp.jpg?​direct|}} Tập 17
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_18_jp.jpg?​direct|}} Tập 18
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_19_jp.jpg?​direct|}} Tập 19
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_20_jp.jpg?​direct|}} Tập 20
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_21_jp.jpg?​direct|}} Tập 21
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_22_jp.jpg?​direct|}} Tập 22
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_23_jp.jpg?​direct|}} Tập 23
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_24_jp.jpg?​direct|}} Tập 24
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_25_jp.jpg?​direct|}} Tập 25
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_26_jp.jpg?​direct|}} Tập 26
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_27_jp.jpg?​direct|}} Tập 27
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_28_jp.jpg?​direct|}} Tập 28
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_29_jp.jpg?​direct|}} Tập 29
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_30_jp.jpg?​direct|}} Tập 30
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_31_jp.jpg?​direct|}} Tập 31
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_32_jp.jpg?​direct|}} Tập 32
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_33_jp.jpg?​direct|}} Tập 33
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_34_jp.jpg?​direct|}} Tập 34
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_35_jp.jpg?​direct|}} Tập 35
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_36_jp.jpg?​direct|}} Tập 36
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_37_jp.jpg?​direct|}} Tập 37
 +  * {{:​manga:​thathinhdaitoi_nanatsunotaizai_vol_38_jp.jpg?​direct|}} Tập 38
 +
 +</​carousel>​
 ---- ----
 === Lượt truy cập === === Lượt truy cập ===