TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
manga:that_hinh_dai_toi [2019/09/10 09:39]
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
manga:that_hinh_dai_toi [2020/08/01 01:05]
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 32: Line 32:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Thất Hình Đại Tội** (//Tiếng Nhật//: //​**七つの大罪**//,​ //Romaji:// //**Nanatsu no Taizai**//, //Tựa lót tiếng Anh:// //**the seven deadly sins**//​) ​Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện+**Thất Hình Đại Tội** (//Tiếng Nhật//: //​**七つの大罪**//,​ //Romaji:// //**Nanatsu no Taizai**//, //Tựa lót tiếng Anh:// //**the seven deadly sins**//​) ​
  
 +  * 2017: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Thất Hình Đại Tội**.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện
Line 68: Line 69:
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
-^  Bìa Truyện Bản Bản NXB Trẻ (Việt Nam)  ^|+^  Bìa Truyện Bản NXB Trẻ (Việt Nam)  ^|
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
   * {{:​manga:​wiki-sample.jpg?​direct|}} Tập 1   * {{:​manga:​wiki-sample.jpg?​direct|}} Tập 1