TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
manga:that_hinh_dai_toi [2020/08/01 01:05]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:that_hinh_dai_toi [2020/08/01 01:06]
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 34: Line 34:
 **Thất Hình Đại Tội** (//Tiếng Nhật//: //​**七つの大罪**//,​ //Romaji:// //**Nanatsu no Taizai**//, //Tựa lót tiếng Anh:// //**the seven deadly sins**//​) ​ **Thất Hình Đại Tội** (//Tiếng Nhật//: //​**七つの大罪**//,​ //Romaji:// //**Nanatsu no Taizai**//, //Tựa lót tiếng Anh:// //**the seven deadly sins**//​) ​
  
-  * 2017: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng ​phát hành với tên **Thất Hình Đại Tội**.+  * 2017: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Trẻ phát hành với tên **Thất Hình Đại Tội**.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện