TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:that_hinh_dai_toi [2020/08/01 01:05]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:that_hinh_dai_toi [2020/08/01 01:36]
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
Line 34: Line 34:
 **Thất Hình Đại Tội** (//Tiếng Nhật//: //​**七つの大罪**//,​ //Romaji:// //**Nanatsu no Taizai**//, //Tựa lót tiếng Anh:// //**the seven deadly sins**//​) ​ **Thất Hình Đại Tội** (//Tiếng Nhật//: //​**七つの大罪**//,​ //Romaji:// //**Nanatsu no Taizai**//, //Tựa lót tiếng Anh:// //**the seven deadly sins**//​) ​
  
-  * 2017: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng ​phát hành với tên **Thất Hình Đại Tội**.+  * 2017: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Trẻ phát hành với tên **Thất Hình Đại Tội**.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tt ndung ((Chú thích #2)) của bộ truyện+“ThấHình Đại Tội” là mộnhóm chiếsĩ có âm mưu lật đổ vương quốc Britannia và họ đã bị tiêu diệt bởi các Thánh sĩ. Thế nhưng, mười năm sau, các Thánh sĩ đã tổ chức đảo chính và ám sát nhà vua, trở thành người cai trị mới của Britannia. Elizabeth, con gái của đức vua đã quyết định lên đường tìm “Thất Hình Đại Ti” với hi vọng giành lại được vương quốc. "​Thất Hình Đại Tội"​... Chỉ có họ mới cứu được vương quốc này.