TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:tieu_dau_bep_cung_dinh [2020/08/02 16:46]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:tieu_dau_bep_cung_dinh [2020/08/02 17:08] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 35: Line 35:
 **Tiểu Đầu Bếp Cung Đình (Phần I)** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) ​ **Tiểu Đầu Bếp Cung Đình (Phần I)** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) ​
  
 +  * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Đồng Nai với tên  **Đầu Bếp Cung Đình (Đầu Bếp Thần Sầu)**, trọn bộ 20 tập.
   * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Thanh Hóa với tên  **Tiểu Đầu Bếp Cung Đình**, trọn bộ 20 tập.   * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Thanh Hóa với tên  **Tiểu Đầu Bếp Cung Đình**, trọn bộ 20 tập.
   * 2016: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Tiểu Đầu Bếp Cung Đình**.   * 2016: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Tiểu Đầu Bếp Cung Đình**.