TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:trung_su [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
manga:trung_su [2020/07/31 23:46] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 31: Line 31:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//) Giới thiệu sơ lư((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện+**Trùng Sư** (//Tiếng Nhật//: //**蟲師**//, //Romaji:// //**Mushishi**//) 
 + 
 +  * 2018: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Trẻ phát hành với tên **Trùng Sư**, dưới hình thứbìa rời, cán mờ, khổ Aizoban.
  
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====