TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:tsubasa_giac_mo_san_co [2020/07/01 11:35]
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
manga:tsubasa_giac_mo_san_co [2020/08/02 16:20] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 32: Line 32:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Tsubasa - Giấc Mơ Sân Cỏ** (//Tiếng Nhật//: //​**キャプテン翼**//,​ //Romaji:// //**Captain Tsubasa**//,​ //dịch: Đội Trưởng Tsubasa//​) ​Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện+**Tsubasa - Giấc Mơ Sân Cỏ** (//Tiếng Nhật//: //​**キャプテン翼**//,​ //Romaji:// //**Captain Tsubasa**//,​ //dịch: Đội Trưởng Tsubasa//)
  
 +  * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Kim Đồng với tên **Subasa** , dưới hình thức cuốn mỏng.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện