TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:yaiba [2020/08/02 16:12]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:yaiba [2020/08/02 17:32] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 35: Line 35:
 **<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) ​ **<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) ​
  
 +**Tại Việt Nam**:
 +  * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Trẻ với tên **Yaiba**, trọn bộ 27 tập.
   * 2005: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Yaiba**, dưới hình thức bìa đơn, trọn bộ 24 tập.   * 2005: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Yaiba**, dưới hình thức bìa đơn, trọn bộ 24 tập.
   * 2009: Lần ra mắt thứ hai, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Yaiba**.   * 2009: Lần ra mắt thứ hai, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Yaiba**.