TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:yona_cong_chua_binh_minh [2019/08/10 20:52]
Linh Đặng [Thông Tin Khác]
manga:yona_cong_chua_binh_minh [2019/08/14 14:02] (current)
Line 111: Line 111:
 ==== Light Novel ==== ==== Light Novel ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-{{:​manga:​onajitsukinoshitade.jpg?​direct&​150|}}+{{:​manga:​onajitsukinoshitade.jpg?​direct&​155|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-**Yona của bình minh: Dưới cùng một vầng trăng** (Tiếng Nhật: 暁のヨナ:同じ月の下で、Romanji:​ Akatsuki no Yona: Onaji Tsuki no shita de) là tiểu thuyết được viết dựa trên manga bởi Touko Fujitani và được minh họa bởi tác giả Mizuho Kusanagi.+(//Tạm dịch//​) ​**Yona của bình minh: Dưới cùng một vầng trăng** (Tiếng Nhật: 暁のヨナ:同じ月の下で、Romanji:​ Akatsuki no Yona: Onaji Tsuki no shita de) là tiểu thuyết được viết dựa trên manga bởi Touko Fujitani và được minh họa bởi tác giả Mizuho Kusanagi.
  
 Tiểu thuyết phát hành vào ngày 20/3/2015, gồm có 5 phần:\\ - Mở đầu.\\ - Phòng tư vấn của anh lớn Jae-Ha – Phần 1.\\ - Dưới cùng một vầng trăng.\\ - Phòng tư vấn của anh lớn Jae-Ha – Phần 2.\\ - Lời kết. Tiểu thuyết phát hành vào ngày 20/3/2015, gồm có 5 phần:\\ - Mở đầu.\\ - Phòng tư vấn của anh lớn Jae-Ha – Phần 1.\\ - Dưới cùng một vầng trăng.\\ - Phòng tư vấn của anh lớn Jae-Ha – Phần 2.\\ - Lời kết.