TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:yona_cong_chua_binh_minh [2019/08/10 21:46]
Linh Đặng [Thông Tin Khác]
manga:yona_cong_chua_binh_minh [2019/08/14 14:02] (current)
Line 111: Line 111:
 ==== Light Novel ==== ==== Light Novel ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-{{:​manga:​onajitsukinoshitade.jpg?​direct&​150|}}+{{:​manga:​onajitsukinoshitade.jpg?​direct&​155|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 (//Tạm dịch//) **Yona của bình minh: Dưới cùng một vầng trăng** (Tiếng Nhật: 暁のヨナ:同じ月の下で、Romanji:​ Akatsuki no Yona: Onaji Tsuki no shita de) là tiểu thuyết được viết dựa trên manga bởi Touko Fujitani và được minh họa bởi tác giả Mizuho Kusanagi. (//Tạm dịch//) **Yona của bình minh: Dưới cùng một vầng trăng** (Tiếng Nhật: 暁のヨナ:同じ月の下で、Romanji:​ Akatsuki no Yona: Onaji Tsuki no shita de) là tiểu thuyết được viết dựa trên manga bởi Touko Fujitani và được minh họa bởi tác giả Mizuho Kusanagi.