TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:yotsuba [2019/05/14 00:50]
Moon Chan [Yotsuba&! - Cỏ 4 Lá]
manga:yotsuba [2019/08/14 14:02] (current)
Line 38: Line 38:
   * **Yotsuba&​!** lần đầu phát hành trên tạp chí Dengeki Daioh (Media Works) vào năm 2003. Manga nhanh chóng được độc giả đón nhận và được phát hành bản Tankobon từ tháng 08 cùng năm đó.    * **Yotsuba&​!** lần đầu phát hành trên tạp chí Dengeki Daioh (Media Works) vào năm 2003. Manga nhanh chóng được độc giả đón nhận và được phát hành bản Tankobon từ tháng 08 cùng năm đó. 
   * Đến năm 2008, TVM Comics lần đầu đưa manga về phát hành tại Việt Nam dưới tên** Yotsuba&​! - Cỏ 4 Lá** với hình thức bìa đơn - R2L((Hình thức đọc từ ngược, từ phải qua trái của truyện tranh Nhật Bản)). ​   * Đến năm 2008, TVM Comics lần đầu đưa manga về phát hành tại Việt Nam dưới tên** Yotsuba&​! - Cỏ 4 Lá** với hình thức bìa đơn - R2L((Hình thức đọc từ ngược, từ phải qua trái của truyện tranh Nhật Bản)). ​
-  * Năm 2014, **Yotsuba&​! - Cỏ 4 Lá** được tái bản với hình thức ​bìa rờ- R2L từ ngày 29/03 và ngừng vô thời hạn sau khi tập 13 được phát hành 17/​06/​2016. ​+  * Năm 2014, sau khi phát hành tập 12 với hình thức bìa rời - R2L, **Yotsuba&​! - Cỏ 4 Lá** được ​TVM Comics ​tái bản từ tập 1 đến tập 12 với hình thức ​mớnày từ ngày 29/03, với một số chỉnh sửa về trình bày và dịch thuật so với bản bìa đơn. Bộ truyện ​ngừng vô thời hạn sau khi tập 13 được phát hành vào 17/06/2016, do TVM Comics đã ngừng hoạt động.
  
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====