TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:yu_gi_oh [2020/08/02 17:15]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:yu_gi_oh [2020/08/02 17:15] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 35: Line 35:
 **<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) ​ **<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) ​
  
-  * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi ???? với tên **Vua Trò Chơi**, gồm phần truyện nguyên gốc + **Yu-Gi-Oh! R** + **Yu-Gi-Oh! GX**.+  * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi ???? với tên **Vua Trò Chơi**, gồm phần truyện nguyên gốc + **[[manga:​yu_gi_oh_r|Yu-Gi-Oh! R]]** + **Yu-Gi-Oh! GX**.
   * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Văn Hóa Thông Tin với tên **Yugi-Oh!**.   * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Văn Hóa Thông Tin với tên **Yugi-Oh!**.
   * 2016: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Yu-Gi-Oh!**,​ dưới hình thức bìa rời.   * 2016: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Yu-Gi-Oh!**,​ dưới hình thức bìa rời.