TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:yu_gi_oh_r [2020/08/01 22:32]
Phuc Hong [Giới thiệu]
manga:yu_gi_oh_r [2020/08/01 22:32] (current)
Phuc Hong [Giới thiệu]
Line 33: Line 33:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Yu-Gi-Oh! R** (//Tiếng Nhật//: **遊☆戯☆王R**,​ //tựa lót//: **YU-GI-OH! R** ) +**Yu-Gi-Oh! R** (//Tiếng Nhật//: **遊☆戯☆王R**,​ //tựa lót//: **YU-GI-OH! R**) 
  
   * 2020: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Yu-Gi-Oh! R**, dưới hình thức boxset trọn bộ 5 tập.   * 2020: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Yu-Gi-Oh! R**, dưới hình thức boxset trọn bộ 5 tập.